Systematisk HMS-arbeid

Innføring av systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

 • Vi gir råd og veiledning om hvordan bedriftens HMS-arbeid kan settes i system. Videre gir vi bistand ved innføring, utforming, gjennomføring, oppfølging og revisjon av internkontrollen, ut fra bedriftens eget ønske og behov. Vi bistår også med oppdatering på gjeldende lover og forskrifter dersom bedriften ønsker det.

Arbeidsmiljøkartlegginger 

 • BHT gjennomfører arbeidsmiljøkartlegginger av de fysiske og psykososiale forholdene ved bedriften. Dette inngår som en viktig del av bedriftens systematiske HMS-arbeid.

Risikoanalyser

 • BHT bistår ved gjennomføring av risikoanalyser

Bedriftsintern attføring

 • Vi kan bistå bedriften ved utarbeidelse av retningslinjer og skriftlige rutiner for oppfølging av sykemeldte, og for bedriftsintern attføring. Vi kan også hjelpe bedriften med oppfølging av langtidssykemeldte og være rådgivere ved tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Arbeidsmiljøutvalg / attføringsutvalg / IA-utvalg

 • Bedriftshelsetjenestens ansatte deltar i ulike HMS-utvalg i de bedriftene som har dette.

Vernerunde/HMS-runde

 • Vi deltar ved bedriftens vernerunder, og bidrar med faglige vurderinger og råd om helse-, miljø- og sikkerhetsforhold.

Yrkeshygieniske tiltak

Yrkeshygieniske kartlegginger og forslag til tiltak.

Verneingeniøren foretar kartlegging og vurdering av kjemiske, fysiske, vernetekniske og biologiske forhold på arbeidsplassen, med henblikk på mulige helseskadelige forhold. Dette kan f.eks. innebære måling eller vurdering av:

 • støy
 • støv
 • kjemikalier
 • gasser
 • ventilasjon
 • belysning
 • inneklimaproblematikk

Vår verneingeniør bidrar med forslag til tiltak på grunnlag av resultatene fra kartleggingen.

I tillegg bidrar vi med:

 • Rådgivning ved opprettelse og ajourhold av stoffkartotek
 • Rådgivning i valg, bruk og vedlikehold av verneutstyr
 • Undervisning/ orientering i kjemisk helsefare
 • Vurdering av HMS- datablad
 • Risikovurdering av kjemikalier

Ergonomi

Ergonomiske kartlegginger og forslag til tiltak.

Muskel- og skjelettlidelser kan skyldes uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Riktig arbeidsstilling er viktig for å kunne redusere meuskel- og skjelettplager, og derfor kan god og riktig arbeidsstilling være med på å øke effektivitet og trivsel.

Det finnes ingen fasit på hvordan hver enkelt skal tilpasse seg sin arbeidsplass. Vi er alle forskjellige, og trenger derfor individuelt tilpasset arbeidssted.

Ergonomisk bistand kan være:

Rådgivning ved:

 • Tilpasning av arbeidsplasser, f.eks plassering, arbeidshøyde, utstyr
 • Egentreningsopplegg og øvelser, trening generellt
 • Innkjøp av verktøy, kontorutstyr, maskiner, stoler, verneutstyr, sko, belysning
 • Ombygging, innredning, nybygg
 • Ulike typer belastningslidelser og skader

Vurdering av:

 • Maskiner i forhold til belastninger og ulykker
 • Organisering av arbeidet i forhold til belastninger, pauser, variasjon
 • Bruk av utstyr, f.eks. data, verktøy, renholdsutstyr, løfteinnretninger
 • Arbeidsteknikker, f.eks. ved renhold, forflytning, løft

 

Psykososiale forhold

Kartlegging av organisatoriske og psykososiale forhold, og bistand ved konfliktløsning.

Ved omstillinger i arbeidslivet og konflikthåndtering kan vi være en nøytral tredjepart.


 

Arbeidsmedisin

Målrettede helseundersøkelser

 • Målrettede/ selektive helseundersøkelser av arbeidstakere som er utsatt for særlig helserisiko i sitt
  arbeid (f.eks røykdykkere, nattarbeidere, sveisere, de som arbeider med isocyanat m.fl.)
 • Lovpålagte i henhold til forskrifter

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Utredning og oppfølging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader

Konflikthåndtering

Sykefravær/attføringsarbeid

 • Innføring av rutiner for oppfølging av sykemeldte
  Bistand ved attføring/omplassering

Vaksinering

 • Vi kan tilby vaksiner som er nødvendige i yrkessammenheng

Helseattester

 • Førerkortattest (for utøvelse av yrket)

Kontroll av arbeidstakernes helse og kurativ/behandlende virksomhet som ikke har sammenheng med arbeidstakernes arbeidsmiljø er fastlegen sine oppgaver, og hører ikke til bedriftshelsetjenesten sine arbeidsoppgaver.


 

Undervisning/kurs

En gang pr. år arrangerer vi 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø. dette kurset er obligatorisk for verneombud og AMU- medlemmer.

Vi arrangerer også årlig «Temadag for verneombud», hvor vi tar opp dagsaktuelle HMS- tema.

Ellers skreddersyr BHT i Sykkylven kursopplegg i samarbeid med bedriften. Vi legger stor vekt på at kursene skal være målrettede og tilrettelagt for den aktuelle målgruppen. Vi kan blant annet tilby kurs om: førstehjelp, støy og støyskader, håndtering av kjemikalier, riktig bruk av verneutstyr, forebygging av belastningslidelser, arbeidsteknikk.


 

Vårt arbeid er basert på myndighetenes krav og retningslinjer for bedriftshelsetjenester (verne- og helsepersonale).

Har du HMS- SPØRSMÅL?

Ledere, verneombud og medarbeidere som er registrert som medlemmer kan til enhver tid ta kontakt med oss om spørsmål som har med helse, miljø og sikkerhet og gjøre. Send oss gjerne en e- post eller «slå på tråden». Ingen spørsmål er for små eller uvesentlig. Det koster ikke noe ekstra for medlemmene.

Arbeidsmiljølovens Forskrift om Verne- og helsepersonale, §6, annet ledd, sier at:

«….arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare…»

Hvis bedriftens HMS- arbeid utføres  samsvar med lovverket, er bedriftshelsetjenesten en sikker investering, både for ansatte og ledelses arbeidshelse, og for bedriftsøkonomien.